Услови за користење

Со користењето на онлајн платформата се смета дека внимателно сте ги прочитале наведените услови за користење и политиката  за приватност, како и сите останати измени и дополнувања за употребата дефинирани во споменатите наслови или на друго место на povrzise.mk и дека сте согласни на истите.

Povrzise.mk го задржува правото еднострано да ги менува условите за користење и политиката за приватност во согласност со позитивните законски прописи на РСМ. Сите промени кои ќе бидат реализирани ќе бидат објавени на povrzise.mk или ќе бидат процесирани до регистрираните емаил адреси на корисниците. Со објавата или проследувањето се смета дека промените стапуваат на сила и стануваат обврзувачки за сите посетители и корисници на povrzise.mk односно претставуваат составен дел од секој и секаков договор во било која форма склучен меѓу било кои физички и/или правни лица корисници на платформата.

Корисниците можат да креираат корисничка сметка преку регистрација на онлјан платформата. Креираната корисничка сметка може да се користи наменски и единствено согласно опциите кои се понудени односно му стојат на располагање на корисникот.

Povrzise.mk не превзема никаква одговорност за било кој и од било каков ефект кој може да го предизвика содржината на објавен оглас или текст кон било кое лице или кон општата јавност. Сепак, по свое наоѓање Администраторот на povrzise.mk го задржува правото да избрише текстови или огласи чија содржина ќе ја оцени како навредлива, дискриминаторска, несоодветна или спротивна на задолжителните прописи и моралот, но не превзема одговорност за контрола на објавените огласи и текстови.

Ограничување на одговорност

Платформата Povrzise.mk не сноси одговорност за точноста и вистинитоста на поставените информации од страна на било кој корисник на платформата, ниту пак превзема одговорност за било која штета во било кој обем заради погрешни или невистинити податоци поднесени и/или објавени од страна на корисниците.

Со користењето на плаформата, секој корисник на povrzise.mk се согласнува и неотповикливо декларира согласност дека нема да истакува било какво барање за надомест на било каква штета кон povrzise.mk во врска со погрешни или невистинити податоци.