Политика на приватност

Povrzise.mk е онлјан платформа која се грижи за личните податоци на своите корисници. Користењето на платформата се движи во законски рамки и се темели кон заштита на личните податоци, како и спречување на злоупотреба на истите. Со користењето на платформата корисниците даваат јасна и недвосмислена согласност за собирање и обработка на нивните лични податоци кои се достапни на нивните креирани кориснички сметки за потребите на нивното користење на платформата povrzise.mk

Согласноста за собирање и обработка на личните податоци во рамките на Законот за заштита на личните податоци  се дава исклучиво за целите на објавување на огласи за продажба/изнајмување, огласи за отворени работни места и промовирање на својот бизнис како и за вршење на сите други активности кои се строго поврзани со огласување и истите не може да се употребат за друга цел.

Корисниците го задржуваат правото да ја повлечат дадената согласност за обработка и собирање на нивните податоци преку контактирање на Администраторот на платформата за отповикување на согласноста или пак деактивирање на корисничката сметка.

Povrzise.mk превзема безбедносни мерки и во целост го почитува Законот за заштита на личните податоци, но сепак, не може да гарантира дека превземените мерки ќе спречат трети лица од нелегално прибирање на корисничките податоци.

За таа цел, Povrzise.mk како онлјан платформа не е одговара во случај на неовластено користење, уништување, собирање или злоупотреба на личните податоци кои корисниците ги доставуваат при користење на услугите од страна на трети лица, освен за неисполнување на своите обврски согласно позитивните прописи.Платформата е достапна за секој заинтересиран корисник, со наполнети 18 години. Корисниците на платформата ја задржуваат одговорноста за било каква неточност на податоците кои ги внесуваат или пак се резултат на евентуална обработка на истите.